معرفی شرکت

  • شرکت قند شیروان و اصفهان از نظرظرفیت اسمی بعد از قند مغان ، دزفول و جوین در رده چهارم بزرگترین شرکتهای تولید کننده قند کشور می باشد . همچنین در سالیان اخیر به لحاظ ظرفیت قابل دسترس و عملی بهره برداری چغندری (متوسط مصرف چغندر ) در رده اول کشور قرار گرفته است.
  • ضرورت احداث طرح
  1.  عدم وجود کارخانه جات صنعتي در دهه 1340 دراين منطقه
  2.  مساعد بودن زمين منطقه جهت کشت چغندرقند ومکانيزه شدن کشت در منطقه (وجود مواداوليه درمنطقه) مفید باشد.
  3. توليد حدود 30000 تن قند وشکر وجايگزيني آن
  4.  رونق کشت چغندر در منطقه با حذف هزينه بسيار سنگين حمل ونقل
  5.  ايجاد اشتغال براي نيروي کار
  6.  توسعه وآباداني در منطقه
  7.  محروميت زدائي از منطقه