هیات مدیره

دکتر بهرام غیبی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره(موظف)