محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
Tuesday,16 October 2018
استانداردها
تندیس بهره وری انرژی سال های 1386 تا 1390
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
پروانه علامت استاندارد اجباری ایران
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000 , HACCP
پروانه بهره برداري
پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري
پروانه علامت استاندارد اجباری ایران 93