محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday,23 September 2020
استانداردها
تندیس بهره وری انرژی سال های 1386 تا 1390
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
پروانه علامت استاندارد اجباری ایران
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000 , HACCP
پروانه بهره برداري
پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري
پروانه علامت استاندارد اجباری ایران 93