محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday,23 September 2020
معرفی شرکت
  • شرکت قند شیروان و اصفهان از نظرظرفیت اسمی بعد از قند مغان ، دزفول و جوین در رده چهارم بزرگترین شرکتهای تولید کننده قند کشور می باشد . همچنین در سالیان اخیر به لحاظ ظرفیت قابل دسترس و عملی بهره برداری چغندری (متوسط مصرف چغندر ) در رده اول کشور قرار گرفته است.
  • ضرورت احداث طرح
  • 1- عدم وجود کارخانه جات صنعتي در دهه 1340 دراين منطقه
  • 2- مساعد بودن زمين منطقه جهت کشت چغندرقند ومکانيزه شدن کشت در منطقه (وجود مواداوليه درمنطقه) مفید باشد.
  • 3- توليد حدود 30000 تن قند وشکر وجايگزيني آن
  • 4- رونق کشت چغندر در منطقه با حذف هزينه بسيار سنگين حمل ونقل
  • 5- ايجاد اشتغال براي نيروي کار
  • 6- توسعه وآباداني در منطقه
  • 7- محروميت زدائي از منطقه