محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday,23 January 2019

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير


بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/12/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,692 میلیون ریال به‌مبلغ 330,000 میلیون ریال  ، تعداد 229,308,000سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 74,505,873سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
 مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 96/09/30 تا تاریخ 96/10/13تمدید شد.