محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
Sunday,17 December 2017

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير


بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/12/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,692 میلیون ریال به‌مبلغ 330,000 میلیون ریال  ، تعداد 229,308,000سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 74,505,873سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.