محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
Tuesday,28 January 2020
هیئت مدیره

محسن طیبی
شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع سینا
مجتبی معتمدی
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا
محمد حسین صالحی
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس

حمیدرضا شاکری
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان
نادر گیوه چی زاده
بنیاد مستضعفان انفلاب اسلامی
مدیران شرکت
 • مدير عامل
 • محسن طیبی
 • تلفن:66597200-021
 • رئیس کارخانه
 • محمد حسین صالحی
 • تلفن:5-36353384-058
 • ریاست هیئت مدیره
 • محسن طیبی
 • تلفن:66597200-021
 • سرپرست کشاورزی
 • عزبزاله ذوالفقاری
 • تلفن:36353424-058
 • مدير فنی
 • هادی کاظمیان
 • تلفن:36353387-058
 • مدير اداري
 • ضياء متوليان
 • تلفن:36353665-058
 • مسئول IT و امور سهام
 • محمد شکسته بند
 • تلفن:36353606-058
 • رئیس حسابداری
 • امیر هوشنگ رشکی
 • تلفن:36353574-058
 • سرپرست حسابداری
 • علی اکبر بشکنی
 • 058-36353552