هیات مدیره

محسن طیبی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره(موظف)
نادر گیوه چی زاده
عضو هیات مدیره(غیر موظف)
مجتبی معتمدی
رئیس هیات مدیره(غیرموظف)
حمیدرضا شاکری
عضو هیات مدیره(غیر موظف)
محمد حسین صالحی
رئیس کارخانه و نائب رئیس هیات مدیره(موظف)